Všeobecné údaje o městě Olomouci

Olomouc – podle mezinárodního průvodce Lonely Planet „nejkrásnější město České republiky“ a „skrytý poklad Evropy“.

ZÁKLADNÍ FAKTA O MĚSTĚ

  • rozloha: 10 337 ha
  • nadmořská výška středu města: 219 m n. m.
  • poloha středu města: 49°45´ SZŠ, 17°15´ VZD
  • 99 809 obyvatel, 6. největší město v ČR
  • po Praze druhá nejvýznamnější městská památková rezervace v ČR
  • město s památkou zapsanou do UNESCO – sloupem Nejsvětější Trojice
  • sídlo druhé nejstarší univerzity v českých zemích, arcibiskupství, Moravské fi lharmonie, zajímavých muzeí i divadel

POČET A SLOŽENÍ OBYVATEL

Dle Českého statistického úřadu, který prováděl celoplošný republikový průzkum, má město Olomouc (statistika ke dni 31. 12. 2015) celkem 100 154 obyvatel s tzv. trvalým pobytem, což jej řadí na 6. místo v ČR.

Občanů ve věkové skupině 0–14 let je zde přitom 15 406 (7 861 chlapců, 7 545 děvčat), občanů ve věkové skupině 15–64 let 65 731 (32 098 mužů, 33 633 žen) a ve věkové skupině 65 let a více pak 19 017 občanů (7 396 mužů a 11 621 žen).

Průměrný věk olomouckého občana pak činí 42,2 let.

Olomouc je se svými sto tisíci obyvateli jedním z nejvýznamnějších měst v České republice. Díky své bohaté historii, starobylé univerzitě, kulturním a řemeslným tradicím, ale především centrální poloze v rámci Moravy byla vždy atraktivním místem pro turisty, umělce, obchodníky a podnikatele.

První písemná zmínka o Olomouci pochází již z roku 1055 a svým historickým vývojem a postavením je tak v České republice srovnatelná pouze s hlavním městem Prahou. Je také po Praze druhou nejvýznamnější městskou památkovou rezervací se vzácně zachovaným půdorysem středověkého města. Zcela ojedinělým dílem barokního sochařství a architektury je sloup Nejsvětější Trojice, který byl v roce 2000 pro svou unikátnost zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

slider-21

Město také vždy vydatně obohacovalo vzdělanost a kulturní dění na celé Moravě. Je sídlem Moravského divadla, Moravské fi lharmonie, Vlastivědného muzea, Muzea moderního umění, mnoha pěveckých souborů, hudebních komorních těles a celé řady menších galerií a v roce 2006 zde bylo otevřeno svého druhu ojedinělé Arcidiecézní muzeum.

V Olomouci se nachází jedna z nejvýznamnějších univerzit v České republice – Univerzita Palackého – a třiadvacet středních škol různého zaměření. Univerzita byla založena již roku 1573 a dnes je s osmi fakultami a téměř čtyřiadvaceti tisíci studenty největší vzdělávací institucí v regionu Střední Morava. Od roku 2005 působí v Olomouci také v oblasti soukromého školství Moravská vysoká škola s ekonomickým zaměřením.

Z ekonomického hlediska lze Olomouc charakterizovat jako město s rozvinutým průmyslem, službami a moderním vědecko-výzkumným zázemím. Díky vhodné poloze, hospodářské tradici a kvalifi kované pracovní síle má město výrazný potenciál růstu.

Vyznačuje se přirozeně vzniklou zvýšenou koncentrací obyvatel, která činí 969 osob na km2. Leží ve střední části Moravy, uprostřed rovinaté Hané. První písemná zmínka o městě je z roku 1055. Jsou jen tři místa na území celé ČR, která jsou z této doby písemně doložena. Primát drží Praha (965), Ústí nad Labem (993) a Hradec Králové (1073). Zohlednění těchto skutečností vedlo k zařazení mezi statutární města ČR.

Olomouc je spádovým městem pro obyvatele přilehlých obcí v rámci okresu Olomouc, pro nějž ČSÚ uvádí ke stejnému datu 228.956 obyvatel. Za prací a studiem přichází do města na delší či kratší čas pobývat desetitisíce obyvatel ČR a zhruba čtyři tisíce cizinců. Přibližně o stejný počet osob se město rozroste především v letním období v rámci turistických cest tuzemských i zahraničních turistů. Lidé, kteří ve městě žijí a pracují (spolu s návštěvníky), přinášejí městu podstatnou část zisků a příjmů, který se promítá v rozpočtu města.

V tomto směru má nezastupitelný celospolečenský význam Univerzita Palackého, na níž studuje přes 24.000 studentů. Podstatný je přínos Fakulty tělesné kultury a její vstupy do přípravy učitelů tělovýchovy, trenérů, rekreologů a také samotný podíl na sportovním životě občanů města. Studenti, dočasně obývající vysokoškolské koleje, vytváří spolu s katedrou významné centrum kolektivních i individuálních sportů. Město se díky svému postavení řadí mezi přirozená centra pro pořádání vrcholových sportovních událostí a soutěží.

Poloha města v Hornomoravském úvalu a v blízkosti Oderských vrchů, Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny spolu s relativně snadnou dostupností Hrubého Jeseníku, Orlických a Rychlebských hor, vytváří vhodné podmínky pro rozvoj pohybových a rekreačních aktivit. Ke sportu a rekreaci vybízí i tok Moravy, blízkost Moravské Sázavy, Bystřice a mnohé vodní plochy v okolí. Olomoucký kraj má na svém území 5.765 ha vodních ploch, ovlivňujících podmínky pro život i sport. Budovy města pokrývající plochu v rozpětí 710 ha, jsou rozmístěny v nadmořské výšce od 209 m do 374 m, zástavba je rozčleněna do 82 urbanistických obvodů. Životní prostředí a podmínky pro aktivní trávení volného času ve městě dotváří existence 551 ha zahradních a parkových ploch, 352 ha trvalých travních porostů. K nezemědělské půdě, které je ve městě celkem 4.479 ha, patří 1.152 ha lesních pozemků a 240 ha vodních ploch na území města .

Koncentrace občanů města a jeho poloha vede k přirozené potřebě občanů přenášet část pohybové a rekreační aktivity mimo město. V tomto směru jsou lepší podmínky v místech s nižší koncentrací obyvatel. Existence sportovišť a ploch vhodných k pohybovým aktivitám v majetku města a na jeho teritoriu je na jedné straně výhodou. Na straně druhé přináší dostatek starostí a problémů jejich údržba, fi nancování a rozvoj klasických i nových sportovních aktivit na úrovni moderních trendů, nových poznatků a rostoucích požadavků.